Rhyd-y-Pennau

Coetiroedd

Gwern-y-Bendy

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Coetir yng Nghaerdydd

Yn ogystal â’r cronfeydd dŵr a’r glaswelltir, mae yna lecynnau o goetir ar draws y safle.

Pan gymerodd Dŵr Cymru awenau safle’r cronfeydd yn 2016, roedd y coetiroedd wedi tyfu’n wyllt, oedd yn golygu bod tipyn o ordyfiant a rhywogaethau goresgynnol yno. Roedden nhw’n ddigon digroeso.

Diolch i fenter Coetiroedd Cymunedol Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, llwyddwyd i ddod â choedwig Gwern-y-Bendy a rhan o goetiroedd Rhyd-y-Pennau o dan reolaeth gynaliadwy er mwyn helpu i adfer a chyfoethogi’r cynefinoedd fel y gallant lewyrchu am ddegawdau i ddod.

Coedwig Rhyd-y-Pennau

Coedwig gymharol ifanc a llaith yw hon â nifer dda o goed gwern. Mae’r goedwig wedi cael ei chyfoethogi trwy glirio’r llawr-sirian goresgynnol ac anfrodorol, ac adfer pyllau’r coetir.

Mae rhan o’r goedwig wedi cael ei neilltuo ar gyfer gweithgareddau addysg ac mae yna hafan i fywyd gwyllt hefyd, sydd wedi ei ddynodi’n lloches i fyd natur ac sydd ar gau i’r cyhoedd er mwyn amddiffyn bywyd gwyllt a bioamrywiaeth Caerdydd. Cadwyd y coed sydd â photensial ar gyfer clwydo o amgylch y pyllau a phentyrrwyd boncyffion er mwyn creu lle i greaduriaid di-asgwrn-cefn lewyrchu a chreu cynefinoedd ychwanegol.

Gellir gweld golygfeydd ar draws yr hafan bywyd gwyllt o’r llwybr isaf neu o lwybr uchaf Cronfa Ddŵr Llanisien.

Mae yna ardal hamdden hefyd â mynediad i’r cyhoedd a llwybrau natur.

Coedwig Gwern-y-Bendy

Mae’r coedwigoedd yma ar ochr orllewinol Cronfa Ddŵr Llanisien yn cynnwys coed derw, gwern a bedw lled-naturiol. Mae yna ardaloedd o blannu masnachol, ond mae’r safle’n cynnwys fflora daear fel a welir mewn coedwigoedd hynafol lled-naturiol.

O dan y coed, mae yna gymysgedd bendigedig o blanhigion y goedwig, gan gynnwys blodau’r gwynt, clychau’r gog, clustiau’r arth a chwlwm cariad.

Uchafbwyntiau Natur a Bywyd Gwyllt

Adar ac Adarydda

Mae’r cymysgedd o gynefinoedd coetir, glaswelltir a glan dŵr yn golygu bod yr ardal hon yn gyfoeth o adar. Darganfyddwch yr adar sy’n ymgartrefu yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien.

• AM FANYLION •

Ffwng

Mae argloddiau Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien o ddiddordeb arbennig am eu poblogaethau sylweddol o ffwng glaswelltir, ac yn arbennig y cap cwyr prin.

• AM FANYLION •

Planhigion a Phryfed

Mae blodau gwyllt yn llewyrchu yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, fel roedden nhw’n arfer ei wneud yn y dolydd gwair ers lawer dydd, ac maen nhw’n denu amrywiaeth o bryfed, yn enwedig gloÿnnod byw.

• AM FANYLION •

Uchafbwyntiau Natur a Bywyd Gwyllt

Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn rhan annatod o seilwaith gwyrdd a glas Caerdydd ac maent o werth ecolegol bendigedig yn arbennig o ran ffwng a’r adar sy’n dod i dreulio’r gaeaf yma.

• AM FANYLION •

Pwyll Piau Hi

I’n helpu ni i amddiffyn yr holl fywyd gwyllt yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, cymrwch ofal wrth gerdded o gwmpas y safle.

Cadwch at y llwybrau bob amser a pheidiwch â mynd ar y glaswellt.

Cadwch draw o’r llwybrau sydd ar gau yn dymhorol.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU