Pedalfyrddio a

Rhwyf-fyrddio

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Yn dilyn achos heb ei gadarnhau o ‘gosi nofwyr’ yng Nghronfa Ddŵr Llanisien a Llys-faen bydd sesiynau nofio dŵr agored a padlfyrddio wrth sefyll yn cael eu gohirio am gyfnod amhenodol.

• AM FANYLION •

Rhwyf-fyrddio a Phedalfyrddio yng Nghaerdydd

Yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, rydyn ni’n croesawu dechreuwyr, hen lawiau a phawb rhwng y ddau.

Gallwch ddod â’ch stwff eich hun a thalu i lansio’ch offer chi, neu logi’r holl offer sydd ei hangen arnoch gennym ni.

Rhwyf-fyrddio

Mae rhwyf-fyrddio’n gangen o syrffio, ond yn hytrach na gorwedd ar y bwrdd, rydych chi’n sefyll ac yn defnyddio padl i symud y bwrdd yn ei flaen. Mae’r bwrdd ei hun yn fwy na hwylfwrdd hefyd. Rhwyf-fyrddio yw’r math o chwaraeon sy’n tyfu’r cyflymaf yn y DU, ac mae’n ffordd wych o ymarfer y corff i gyd ac yn hwyl i bobl o bob oedran.

Mae gennym ein Rhwyf-fwrdd Mawr hefyd, sy’n ddigon mawr i wyth oedolyn badlo’r un pryd. Mae’r bwrdd yn sefydlog dros ben ac yn ddewis da i’r rhai sydd angen platfform sefydlog iawn neu gynhaliaeth ychwanegol.

Pedalfyrddio

Offer dŵr newydd yw’r Pedalfyrddau sy’n cyfuno hwyl Rhwyf-fyrddio â’r cysur o ddal bariau llaw. Trwy bwyso ar y padiau pedalu ar y bwrdd â’ch traed, mae’r ddwy asgell o dan y bwrdd yn symud nôl ac ymlaen gan eich gyrru yn eich blaen yn gyflym ac effeithlon…

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

Y Diweddaraf am Gosfa’r Nofiwr

Mae gwaith monitro rheolaidd yn dangos bod ansawdd y dŵr yn ardderchog yng Nghronfa Ddŵr Llanisien. Ond ffeindiwyd un math o fwydyn microsgopig naturiol yn y gronfa a allai achosi anhwylder o’r enw ‘cosfa’r nofiwr’.

Beth yw cosfa’r nofiwr?

Mar cosfa’r nofiwr, neu dermatitis cercariaidd, yn ymddangos ar ffurf llid neu frech ysgafn ar y croen. Mae’n cael ei achosi gan adwaith alergaidd i fathau penodol o fwydod microscopaidd sy’n heintio rhai adar a mamaliaid. Malwod wedi’u heintio sy’n rhyddhau’r mwydod hyn i ddŵr croyw a dŵr hallt (fel llynnoedd, pyllau a chefnforoedd). Mae cosfa’r nofiwr yn gyffredin ledled y byd ac mae’n fwy cyffredin dros fisoedd yr haf.

I leihau’r risg o gosfa’r nofiwr

Symudwyd y cwrs nofio a’r man lansio o’r dŵr bas i ddŵr oerach a dyfnach.

Ar gyfer sesiynau nofio dŵr agored a gweithgareddau lle mae yna risg uchel o ymdrochi, fel llogi rhwyf-fwrdd, rhaid i ddefnyddwyr gymryd y rhagofalon canlynol:

— gwisgo siwt wlyb hyd llawn a chap nofio

— gorchuddio unrhyw friwiau a chrafiadau â phlaster diddos

— golchi unrhyw friwiau cyn gynted â phosibl ar ôl dod allan o’r dŵr

— ceisio peidio â llyncu’r dŵr

— cael cawod gynnes gyda sebon yn syth ar ôl dod allan o’r dŵr, a defnyddio tywel i sychu’n ofalus

Beth yw arwyddion a symptomau cosfa’r nofiwr?

Mae rhai pobl yn fwy tueddol o ddioddef nag eraill. Mae ychydig bach fel mosgitos sy’n dueddol o fynd ar ôl rhai pobl yn fwy na’r lleill. Gall y symptomau gynnwys:

— teimlad o binnau bach, llosgi neu gosi ar y croen

— plorod bach cochlyd neu bothelli bach

Am taw adwaith alergaidd sy’n achosi cosfa’r nofiwr, os cewch eich datguddio i’r mwydyn drosodd a thro, gallech ddioddef symptomau mwy difrifol.

Er ei bod yn ddiflas, ni fydd y symptomau’n para mwy nag ychydig ddyddiau ar y cyfan, ond gallant bara’n hirach. Er ei fod yn anghyffyrddus, nid yw’r cosi yn para mwy na chwpl o ddyddiau fel rheol. Ni allwch ledu’r frech i bobl eraill, ac nid oes angen triniaeth. Os oes cosfa’r nofiwr arnoch, mae hi’n bwysig peidio â chrafu – gall crafu achosi haint yn y frech. Gallai meddyginiaeth dros y cownter helpu i liniaru/lleihau symptomau fel cosi – siaradwch â’ch fferyllydd neu weithiwr iechyd proffesiynol arall os oes angen cyngor arnoch.


Gwneir chwaraeon ddŵr yn llwyr ar risg y rhai sy’n cymryd rhan.

Mae hi’n bwysig cofio nad cosfa’r nofiwr yw’r unig beth sy’n gallu achosi brech neu beri i chi deimlo’n sâl ar ôl dod i gysylltiad â’r dŵr agored. Ceisiwch gyngor gan weithiwr iechyd proffesiynol os ydych chi’n teimlo’n sâl ar ôl dod i gysylltiad â dŵr agored, neu os oes gennych symptomau na allwch eu hesbonio neu sy’n gwaethygu.


I gael rhagor o fanylion am Gosfa’r Nofiwr yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, darllenwch ein datganiad yma.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU