Sesiynau

Nofio Dŵr Agored

Sesiynau

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Yn dilyn achos heb ei gadarnhau o ‘gosi nofwyr’ yng Nghronfa Ddŵr Llanisien a Llys-faen bydd sesiynau nofio dŵr agored a padlfyrddio wrth sefyll yn cael eu gohirio am gyfnod amhenodol.

• AM FANYLION •

Nofio Dŵr Agored dan Oruchwyliaeth

Ydych chi’n chwilio am brofiad nofio iachusol a fydd yn eich gadael chi’n teimlo’n ffres ac yn llawn egni? Beth am gymryd rhan yn un o’n sesiynau nofio dŵr agored dan oruchwyliaeth yng Nghronfa Ddŵr fendigedig Llanisien.

Bydd ein goruchwylwyr pwrpasol yn rhoi tawelwch meddwl i nofwyr waeth beth fo’u lefel, ac yn sicrhau amgylchedd diogel i chi herio’ch hun a gwthio’ch ffiniau. Gyda’u llygaid gofalus a’u harweiniad arbenigol, gallwch ganolbwyntio ar bleser nofio gan adael eich gofidion ar y lan.

Mwynhewch y cymysgedd perffaith o antur, ffitrwydd a thawelwch meddwl wrth gymryd rhan mewn profiad nofio dŵr agored dan oruchwyliaeth. Ailgysylltwch â byd natur wrth gofleidio teimlad bywiogus y dŵr a mwynhau’r wefr ddihafal o nofio yn y gronfa.

Rhyddhewch yr antur sydd y tu fewn i chi, bwciwch sesiwn nofio dŵr agored nawr.

Nofio Gyda Natur


Mae gwaith monitro rheolaidd yn dangos bod ansawdd y dŵr yn ardderchog yng Nghronfa Ddŵr Llanisien. Ond ffeindiwyd un math o fwydyn microsgopig naturiol yn y gronfa a allai achosi anhwylder o’r enw ‘cosfa’r nofiwr’.

Beth yw cosfa’r nofiwr?

Mar cosfa’r nofiwr, neu dermatitis cercariaidd, yn ymddangos ar ffurf llid neu frech ysgafn ar y croen. Mae’n cael ei achosi gan adwaith alergaidd i fathau penodol o fwydod microscopaidd sy’n heintio rhai adar a mamaliaid. Malwod wedi’u heintio sy’n rhyddhau’r mwydod hyn i ddŵr croyw a dŵr hallt (fel llynnoedd, pyllau a chefnforoedd). Mae cosfa’r nofiwr yn gyffredin ledled y byd ac mae’n fwy cyffredin dros fisoedd yr haf.

I leihau’r risg o gosfa’r nofiwr

Symudwyd y cwrs nofio a’r man lansio o’r dŵr bas i ddŵr oerach a dyfnach.

Ar gyfer sesiynau nofio dŵr agored a gweithgareddau lle mae yna risg uchel o ymdrochi, fel llogi rhwyf-fwrdd, rhaid i ddefnyddwyr gymryd y rhagofalon canlynol:

— gwisgo siwt wlyb hyd llawn a chap nofio

— gorchuddio unrhyw friwiau a chrafiadau â phlaster diddos

— golchi unrhyw friwiau cyn gynted â phosibl ar ôl dod allan o’r dŵr

— ceisio peidio â llyncu’r dŵr

— cael cawod gynnes gyda sebon yn syth ar ôl dod allan o’r dŵr, a defnyddio tywel i sychu’n ofalus

Beth yw arwyddion a symptomau cosfa’r nofiwr?

Mae rhai pobl yn fwy tueddol o ddioddef nag eraill. Mae ychydig bach fel mosgitos sy’n dueddol o fynd ar ôl rhai pobl yn fwy na’r lleill. Gall y symptomau gynnwys:

— teimlad o binnau bach, llosgi neu gosi ar y croen

— plorod bach cochlyd neu bothelli bach

Am taw adwaith alergaidd sy’n achosi cosfa’r nofiwr, os cewch eich datguddio i’r mwydyn drosodd a thro, gallech ddioddef symptomau mwy difrifol.

Er ei bod yn ddiflas, ni fydd y symptomau’n para mwy nag ychydig ddyddiau ar y cyfan, ond gallant bara’n hirach. Er ei fod yn anghyffyrddus, nid yw’r cosi yn para mwy na chwpl o ddyddiau fel rheol. Ni allwch ledu’r frech i bobl eraill, ac nid oes angen triniaeth. Os oes cosfa’r nofiwr arnoch, mae hi’n bwysig peidio â chrafu – gall crafu achosi haint yn y frech. Gallai meddyginiaeth dros y cownter helpu i liniaru/lleihau symptomau fel cosi – siaradwch â’ch fferyllydd neu weithiwr iechyd proffesiynol arall os oes angen cyngor arnoch.


Gwneir chwaraeon ddŵr yn llwyr ar risg y rhai sy’n cymryd rhan.

Mae hi’n bwysig cofio nad cosfa’r nofiwr yw’r unig beth sy’n gallu achosi brech neu beri i chi deimlo’n sâl ar ôl dod i gysylltiad â’r dŵr agored. Ceisiwch gyngor gan weithiwr iechyd proffesiynol os ydych chi’n teimlo’n sâl ar ôl dod i gysylltiad â dŵr agored, neu os oes gennych symptomau na allwch eu hesbonio neu sy’n gwaethygu.


I gael rhagor o fanylion am Gosfa’r Nofiwr yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, darllenwch ein datganiad yma.

Achrediad

Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien wedi ennill Achrediad SAFE Cymru.

Datblygwyd SAFE Cymru gan Nofio Cymru mewn partneriaeth agos â Triathlon Cymru, ac mae’r cynllun wedi ennill cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a’r AWWSG fel y pinacl o safonau cyfleusterau dyfrol diogel yng Nghymru.

Mae SAFE Cymru’n ein helpu ni i hyrwyddo a datblygu nofio dŵr agored yn ddiogel. Bydd safonau rhyngwladol Nofio Cymru yn darparu’r adnoddau a’r safonau sydd eu hangen i sicrhau cyfranogiad diogel yng Nghymru.

Nofio Gyda Natur


Mae gwaith monitro rheolaidd yn dangos bod ansawdd y dŵr yn ardderchog yng Nghronfa Ddŵr Llanisien. Ond ffeindiwyd un math o fwydyn microsgopig naturiol yn y gronfa a allai achosi anhwylder o’r enw ‘cosfa’r nofiwr’.

Beth yw cosfa’r nofiwr?

Mar cosfa’r nofiwr, neu dermatitis cercariaidd, yn ymddangos ar ffurf llid neu frech ysgafn ar y croen. Mae’n cael ei achosi gan adwaith alergaidd i fathau penodol o fwydod microscopaidd sy’n heintio rhai adar a mamaliaid. Malwod wedi’u heintio sy’n rhyddhau’r mwydod hyn i ddŵr croyw a dŵr hallt (fel llynnoedd, pyllau a chefnforoedd). Mae cosfa’r nofiwr yn gyffredin ledled y byd ac mae’n fwy cyffredin dros fisoedd yr haf.

I leihau’r risg o gosfa’r nofiwr

Symudwyd y cwrs nofio a’r man lansio o’r dŵr bas i ddŵr oerach a dyfnach.

Ar gyfer sesiynau nofio dŵr agored a gweithgareddau lle mae yna risg uchel o ymdrochi, fel llogi rhwyf-fwrdd, rhaid i ddefnyddwyr gymryd y rhagofalon canlynol:

— gwisgo siwt wlyb hyd llawn a chap nofio

— gorchuddio unrhyw friwiau a chrafiadau â phlaster diddos

— golchi unrhyw friwiau cyn gynted â phosibl ar ôl dod allan o’r dŵr

— ceisio peidio â llyncu’r dŵr

— cael cawod gynnes gyda sebon yn syth ar ôl dod allan o’r dŵr, a defnyddio tywel i sychu’n ofalus

Beth yw arwyddion a symptomau cosfa’r nofiwr?

Mae rhai pobl yn fwy tueddol o ddioddef nag eraill. Mae ychydig bach fel mosgitos sy’n dueddol o fynd ar ôl rhai pobl yn fwy na’r lleill. Gall y symptomau gynnwys:

— teimlad o binnau bach, llosgi neu gosi ar y croen

— plorod bach cochlyd neu bothelli bach

Er ei fod yn anghyffyrddus, nid yw’r cosi yn para mwy na chwpl o ddyddiau fel rheol. Ni allwch ledu’r frech i bobl eraill, ac nid oes angen triniaeth. Gall defnyddio cyffuriau gwrth-histamin, eli atal cosi, eli calamin neu ymdrochi mewn halwynau Epsom helpu.


Gwneir chwaraeon ddŵr yn llwyr ar risg y rhai sy’n cymryd rhan.


I gael rhagor o fanylion am Gosfa’r Nofiwr yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien, darllenwch ein datganiad yma.

Hanfodion Diogelwch

Hoffem eich atgoffa na chaniateir nofio heb awdurdod yn ein cronfeydd, ac mae gwneud hynny’n eithriadol o beryglus. Mae ein sesiynau nofio dŵr agored wedi eu rheoleiddio o dan oruchwyliaeth ofalus ein tîm, sydd wedi cael hyfforddiant trylwyr. Dim ond mewn rhannau dynodedig o’r gronfa y cynhelir y sesiynau er mwyn cadw draw wrth y peiriannau cudd yn y dŵr, a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Peryglon Nofio Diawdurdod yng nghronfeydd Dŵr Cymru

Peiriannau awtomatig o dan wyneb y dŵr sy’n gallu dechrau gweithredu heb rybudd clir

Mae hyd yn oed y nofwyr cryfaf yn gallu mynd i drafferthion mewn dŵr sy’n oer iawn ac yn ddwfn

Mae’r rhan fwyaf o gronfeydd mewn lleoliadau anghysbell, heb signal ffôn poced da, sy’n lleihau’n ddifrifol y tebygolrwydd y daw rhywun i’ch achub.

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU