Dewch â’ch Offer eich Hun

Hunan-lansio

Bwciwch eich Amser

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Hunan-lansio

I fwynhau’r llyn gyda’ch offer eich hun, mae’n rhaid archebu sesiwn.

Yr unig bwynt mynediad i’r dŵr yw’r pontŵn ar Gronfa Ddŵr Llanisien. Cofiwch ildio i bobl sy’n dod oddi ar y dŵr gan ddefnyddio’r pontŵn.

Telerau Hunan-lansio

Croeso i chi lansio eich offer eich hun ar y gronfa mewn amgylchedd diogel dan reolaeth. Mae yna risg bob tro wrth gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Diogelwch holl ddefnyddwyr y dŵr fydd ein blaenoriaeth bob tro.

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

Gofynion Sylfaenol

Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus trydydd parti (sydd ar gael trwy’r holl gyrff llywodraethu cenedlaethol fel Canŵio Cymru, a’r Gymdeithas Hwylio Frenhinol).

Rhaid i bawb sydd o dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed sy’n gweithredu fel gofalwr cyfreithiol.

Gall bobl dros 18 oed oruchwylio hyd at 2 berson o dan 18 oed lle mae badau’n darparu ar gyfer 3 defnyddiwr.

O ran safonau sylfaenol diogelwch ac ansawdd ar gyfer y bad. Penderfyniad y Rheolwr ar Ddyletswydd sy’n derfynol.

Rhaid gwisgo cymorth hynofedd sy’n ffitio’n iawn (EN 393) wrth fynd ar y dŵr bob tro. Rhaid i wregysau hynofedd a siacedi achub â silindr nwy gydymffurfio ag EN ISO 12402-5 / 12402-6 a rhaid eu gwisgo dros ben yr holl haenau eraill o ddillad a rhaid iddynt fod yn weladwy’n glir bob tro.

Yr isafswm oedran i fynd allan ar y dŵr yw 5 mlwydd oed. Rhaid i blant 5 i 7 oed wisgo siaced achub (EN 395). Gellir llogi’r rhain o’r Ganolfan Gweithgareddau.

Rhaid cael hawlen lansio ddilys ar gyfer eich sesiwn i gyd.

Offer a Ganiateir

Caniateir hunan-lansio’r offer canlynol ar y gronfa.

Canŵs

Rhaid bod digon o hynofedd ar y rafft i arnofio dros ben y llinell gynwal pan fo’n llawn dŵr.

Caiacs â Thwll Eistedd Caeedig

Padlwyr â neu heb ddec ewyn. Rhaid bod digon o hynofedd gan y bad fel y gall arnofio hyd yn oed os yw’n llawn dŵr.

Caiacs Eistedd

Rhaid iddynt fod â hynofedd digonol a rhaid eu defnyddio yn unol â chanllawiau’r gweithgynhyrchwyr.

Rhwyf-fyrddau

Rhaid i badlwyr fod ynghlwm wrth y bwrdd â thennyn.

Padlo Ym Myd Natur

Mae gwaith monitro rheolaidd yn dangos bod ansawdd y dŵr yn ardderchog yng Nghronfa Ddŵr Llanisien.

Efallai y byddwch yn gweld amrywiaeth eang o fywyd gwyllt pan fyddwch allan ar y dŵr. ​O’r pysgod, adar dŵr a’r pryfed y gallwch eu gweld, i’r microbau a’r organebau eraill na allwch eu gweld, mae’r gronfa ddŵr yn gartref iddynt i gyd.

Efallai y bydd rhai o’r organebau yn y llyn yn achosi llid ysgafn ar y croen fel ‘cosi nofwyr’.

Beth yw Cosi Nofwyr?

Mae cosi nofwyr, sydd hefyd â’r enw dermatitis cercariaidd, yn ymddangos fel brech croen a achosir gan adwaith alergaidd i rai parasitiaid microsgopig sy’n heintio rhai adar a mamaliaid. Mae’r parasitiaid hyn yn cael eu rhyddhau gan falwod wedi’u heintio i ddŵr croyw a dŵr hallt (fel llynnoedd, pyllau a chefnforoedd). Mae cosi nofwyr yn gyffredin ledled y byd ac mae’n fwy cyffredin yn ystod misoedd yr haf.

Pam nad yw pawb yn dioddef?

Mae’n ymddangos bod rhai pobl yn fwy tueddol i ddioddef nag eraill. Mae hyn yn debyg i fosgitos sy’n ymddangos fel pe baent yn mynd ar ôl rhai pobl yn unig.

Beth yw arwyddion a symptomau cosi nofwyr?

Y croen yn llosgi, neu’n cosi

Plorod coch bach neu bothelli bach

Er ei fod yn anghyfforddus, yn gyffredinol nid yw’r cosi yn para mwy na chwpl o ddyddiau. Ni allwch ledaenu’r frech i bobl eraill, ac nid oes angen triniaeth. Gall defnyddio cyffuriau gwrth-histamin, eli ar gyfer cosi, eli calamin neu ymdrochi mewn halwynau Epsom helpu.

Beth ellir ei wneud i leihau’r risg o ddioddef o gosi nofwyr?

I wisgo siwt wlyb lawn

I gael cawod gynnes gyda sebon yn syth ar ôl dod allan o’r dŵr, a sychu’n drylwyr â thywel

Diogelwch

Gwaherddir lansio badau aer a theganau traeth yn llwyr. Os ydych chi’n teimlo bod eich bad yn ddigon cadarn i gael ei eithrio o’r dosbarthiad yma, cysylltwch â ni.

Rhaid bwcio pob sesiwn hunan-lansio ymlaen llaw.

Rhaid cofrestru a chasglu band llaw cyn lansio.

Bydd yna ‘gwch rheoli’ ar y dŵr yn ystod pob sesiwn.

Os oes angen cymorth arnoch, arhoswch gyda’ch bad a thynnwch sylw aelod o dîm diogelwch y dŵr.

Rydyn ni’n cadw’r hawl i godi Baner Goch ac atal unrhyw weithgareddau dŵr oherwydd tywydd garw neu ddigwyddiad arall.

Mae’r amser lansio olaf awr cyn diwedd y sesiwn.

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU