Sesiynau

Dipio Dŵr Oer

Sesiynau

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Dipio Dŵr Oer

Darganfyddwch bŵer suddo i fyd adfywiol a bywiocaol dipio dŵr oer mewn lle hollol brydferth!

Mae dipio dŵr oer yn weithgaredd iachaol a hwyliog sy’n gallu hybu iechyd meddwl a chorfforol.


Awydd ymuno â chymuned dipio dŵr oer Llys-faen a Llanisien?

Ar ôl cwrs cyflwyno gorfodol, bydd croeso i chi gymryd rhan mewn sesiynau dipio rheolaidd, cyfleoedd cymdeithasol a digwyddiadau.

Gallwch ddipio mewn siwt wlyb neu mewn ‘croen nofio’ (sef enw’r gymuned dipio dŵr oer am wisg nofio arferol).

Cynhelir ein sesiynau dipio yng Nghronfa Ddŵr Llanisien lle mae’r amodau’n berffaith gyda dŵr glân heb gerrynt na llanw.

Ymlaciwch, cadwch yn heini a datblygwch eich gwytnwch trwy gydol y flwyddyn!

Dipio Dŵr Oer – Cwrs cyflwyno


Rhaid mynychu’r cwrs cyflwyno cyn y dip cyntaf, ac mae’n cwmpasu dipio dŵr oer yn ddiogel, arferion gorau, a chyngor ar offer addas.

Bydd y cyfranogwyr yn dysgu am y sialensiau meddyliol a chorfforol sy’n gysylltiedig â dipio, ac yn darganfod manteision bendigedig ymdrochi mewn dŵr oer i iechyd a lles.

Achredu gan yr Institute for Outdoor Learning.


Cwrs cyflwyno – £22 y person


Yr hyn a Gewch

Yn cynnwys cyflwyniad achrededig dwyawr o hyd, a dip dan arweiniad yng Nghronfa Ddŵr Llanisien

Cerdyn aelodaeth

Thystysgrif y cwrs

• BWCIO •

Ar ôl i’r cwrs cael ei gwblhau, bydd dipiau ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul 10.45am o fis Ebrill.

Cosfa’r nofiwr

(neu ‘dermatitis cercariaidd’)


Beth yw cosfa’r nofiwr?

Llid coslyd ar y croen yw cosfa’r nofiwr. Adwaith alergaidd i fath o lyngyren ledog bychan bach sy’n byw yn naturiol mewn dŵr agored sy’n ei achosi.

Mae’r llyngyr ledog bychain bach sy’n achosi cosfa’r nofiwr yn byw mewn dyfroedd awyr agored naturiol neu ‘agored’ fel llynnoedd, pyllau a moroedd ar draws y byd i gyd. Maen nhw mor fach nad oes modd eu gweld, felly nid yw’n bosibl gwybod pryd maen nhw yno.

Nid yw’r llyngyr hyn yn heintio pobl, ond maen nhw’n gallu achosi cosfa os ydyn nhw’n dod i gysylltiad â chroen rhywun. Nid yw’r ‘cosi’ yn gallu lledu o un person i’r llall, mae angen cysylltiad uniongyrchol â’r llyngyr. Mae unrhyw un sy’n dod i gysylltiad â’r llyngyr yn gallu cael cosfa’r nofiwr – gallai hynny fod wrth nofio, dipio, padlo neu gerdded mewn dyfroedd awyr agored.

Sut byddaf i’n gwybod fod cosfa’r nofiwr arna’i?

Mae cosfa’r nofiwr yn digwydd o fewn oriau (1 i 48 awr) o fod yn y dŵr fel rheol. I gychwyn, efallai y bydd gennych deimlad o binnau bach, cosi neu losgi ar y croen. Efallai y gwelwch chi smotiau bach cochlyd, a fydd weithiau’n troi’n llid neu’n bothellau mwy sy’n goslyd dros ben.

Mae’n effeithio ar y croen sy’n dod i gysylltiad uniongyrchol â’r dŵr yn unig fel rheol. Mae croen sydd wedi ei orchuddio gan ddillad nofio tynn yn iawn fel arfer.

Mae cosfa’r nofiwr yn gwella heb driniaeth fel rheol, a dylai ddiflannu cyn pen 1-3 wythnos. Am taw adwaith alergaidd yw cosfa’r nofiwr, mae’n gallu achosi gwahanol adweithiau i wahanol bobl sy’n mynd i’r un dŵr. Ond po amlaf y daw rhywun i gysylltiad â’r llyngyr ledog, po fwyaf difrifol (disymwth a dwys) y bydd eu hadwaith.

Beth ddylwn i ei wneud os caf i gosfa’r nofiwr?

Mae pobl â chosfa’r nofiwr yn annhebygol o fod angen cymorth meddygol, am y bydd yn gwella ar ei ben ei hun fel rheol, ac nid oes yna brofion i’w cyflawni arno. Ond mae hi’n bwysig peidio â chrafu’r llid er mwyn ei atal rhag cael ei heintio â germau. Siaradwch â’ch fferyllydd os oes angen cymorth arnoch gyda’r cosi.   Mae hi’n bwysig cofio hefyd bod llawer o bethau eraill yn gallu achosi cosi a llid ar y croen. Felly os ydych chi’n ansicr ai cosfa’r nofiwr sydd arnoch, os yw eich symptomau’n gwaethygu neu os ydych chi’n teimlo’n sâl ar ôl bod mewn dyfroedd awyr agored, gofynnwch am gyngor eich meddyg neu’ch fferyllydd.

Sut mae gwybod pan fo cosfa’r nofiwr yn broblem mewn dŵr?

Nid yw cosfa’r nofiwr yn arwydd o lygredd neu ddŵr ‘budr’. Ond rydyn ni’n dal i ddysgu rhagor ynghylch pam fod cosfa’r nofiwr yn broblem mewn rhai dyfroedd ond nid eraill, a sut mae hyn yn gallu newid dros amser.

Rydyn ni’n credu bod cosfa’r nofiwr yn fwy tebygol o fod yn broblem pan fo’r tywydd yn fwy cynnes, yn yr haf, mewn dŵr lle llawer o adar dŵr (e.e. hwyaid, gwyddau ac elyrch) yn byw neu’n ymweld, ac mewn dŵr mwy bas â llawer o blanhigion. Gallai fod yn fwy o broblem yn y bore bach hefyd. Mae plant i’w gweld yn fwy tebygol nac oedolion o ddatblygu cosfa’r nofiwr, a hynny’n fwy na thebyg am eu bod nhw’n treulio mwy o amser mewn dyfroedd bas ac efallai nad ydyn nhw’n sychu eu hunain cystal ag oedolion.

Sut mae lleihau’r tebygolrwydd o gael cosfa’r nofiwr?

Mae hi’n anodd gwybod pryd ac ymhle y bydd cosfa’r nofiwr yn broblem cyn mynd i’r dŵr. Hyd yn oed os yw’r broblem wedi cael ei chofnodi yn rhywle, ni fydd hi’n broblem yn yr un man yn y dyfodol o reidrwydd. Ond os ydych am leihau’r tebygolrwydd o gael cosfa’r nofiwr:

• Osgowch nofio neu gerdded mewn dyfroedd mwy cynnes a bas lle mae llawer o blanhigion.

• Osgowch nofio neu gerdded mewn dŵr lle mae llawer o adar dŵr yn byw neu’n ymweld.

• Ystyriwch orchuddio’ch croen e.e. trwy wisgo siwt wlyb lawn, cap nofio, menig ac esgidiau siwt wlyb. Cofiwch y bydd eich wyneb yn agored i’r dŵr o hyd.

• Defnyddiwch dywel i rwbio’ch croen yn sych yn syth ar ôl dod allan o’r dŵr.

• Lle bo modd, ewch i’r gawod yn syth ar ôl dod allan o’r dŵr.

Mae hi’n syniad da rinsio’ch siwt wlyb mewn dŵr glân a ffres ar ôl ei defnyddio hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth am nofio’n ddiogel mewn dyfroedd awyr agored yma.


Mae’r cyngor yma’n seiliedig ar wybodaeth gan:

DermNet (2021): ‘Swimmer’s itch’

Centers for Disease Control and Prevention (2020): ‘Swimmer’s itch FAQs’

World Health Organization (2021): ‘Guidelines on recreational water quality Volume 1 Coastal and Fresh Waters’

Achrediad Lleoliad

Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien wedi ennill Achrediad SAFE Cymru.

Datblygwyd SAFE Cymru gan Nofio Cymru mewn partneriaeth agos â Triathlon Cymru, ac mae’r cynllun wedi ennill cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a’r AWWSG fel y pinacl o safonau cyfleusterau dyfrol diogel yng Nghymru.

Mae SAFE Cymru’n ein helpu ni i hyrwyddo a datblygu nofio dŵr agored yn ddiogel. Bydd safonau rhyngwladol Nofio Cymru yn darparu’r adnoddau a’r safonau sydd eu hangen i sicrhau cyfranogiad diogel yng Nghymru.

Hanfodion Diogelwch

Hoffem eich atgoffa na chaniateir nofio heb awdurdod yn ein cronfeydd, ac mae gwneud hynny’n eithriadol o beryglus. Mae ein sesiynau nofio dŵr agored/dipio wedi eu rheoleiddio o dan oruchwyliaeth ofalus ein tîm, sydd wedi cael hyfforddiant trylwyr. Dim ond mewn rhannau dynodedig o’r gronfa y cynhelir y sesiynau er mwyn cadw draw wrth y peiriannau cudd yn y dŵr, a rhaid bwcio ymlaen llaw.

Peryglon Nofio Diawdurdod yng nghronfeydd Dŵr Cymru

Peiriannau awtomatig o dan wyneb y dŵr sy’n gallu dechrau gweithredu heb rybudd clir

Mae hyd yn oed y nofwyr cryfaf yn gallu mynd i drafferthion mewn dŵr sy’n oer iawn ac yn ddwfn

Mae’r rhan fwyaf o gronfeydd mewn lleoliadau anghysbell, heb signal ffôn poced da, sy’n lleihau’n ddifrifol y tebygolrwydd y daw rhywun i’ch achub.

Pwyll Piau Hi

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n gweithio gyda’r amgylchedd naturiol hynod fregus sydd ar y safle ac yn ei gynnal. Oherwydd hyn, rydyn ni’n cyfyngu ar niferoedd, mynediad a’r mathau o weithgareddau er mwyn sicrhau bod ein rhaglen yn cael ei chyflawni mewn ffordd gyfrifol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, byddai ein tîm yn hapus iawn i esbonio.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU