Ble ydyn ni

Caerdydd

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Bydd y rhan o Heol Llys-faen rhwng Heol y Felin a South Rise ar gau ddydd Sul 30 Gorffennaf tra bydd contractwyr OpenReach yn gwneud gwaith. Dylai ymwelwyr mewn ceir â Chronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien ddydd Sul, yn enwedig o orllewin Caerdydd, adael mwy o amser ar gyfer y daith a dilyn yr arwyddion dargyfeirio.

Ble Ydyn Ni


Er mwyn yr amgylchedd, dylai ymwelwyr ystyried gadael eu ceir gartref a cherdded, beicio neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

Ble ydyn ni

Prif Fynedfa (Heol Llys-faen)


Cyfeirnod Grid ST 18493 82325

What3Words ///flute.escape.perky

Lledred/Hydred 51.533943, -3.176423

Mapio Google: Lisvane & Llanishen Reservoirs

CF14 0BB – Dylid nodi bod cod post y safle’n newydd sbon eleni ac mae’n annhebygol o fod wedi ei ddiweddaru ar systemau llywio â lloeren. Am y tro, byddem yn eich cynghori i beidio â defnyddio’r cod post at ddibenion llywio â lloeren, a defnyddio un o’r dewisiadau eraill uchod yn lle.

Map o Ogledd Caerdydd


Cerdded


Yn ogystal â’r brif fynedfa ar Heol Llys-faen, mae yna dair mynedfa arall i gerddwyr ar Heol Tywi (y gornel dde-orllewinol), Heol Rhydypennau (y gornel de-ddwyreiniol) a Gât y Black Oak (yr ochr ddwyreiniol).

Mae Llwybr Nant Fawr yn rhedeg i’r dwyrain i Gronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien ac mae’n cysylltu Gerddi Waterloo yn y Rhath â Chlwb Golff Llanisien yn y gogledd. Mae’n croesi’r fynedfa i gerddwyr ger Gât Rhydypennau a Gât y Black Oak.

Ar Feic


Mae’r llwybr ag arwyddbyst sy’n dod agosaf at Gronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien o ardal Cathays yng nghanol Caerdydd yn rhedeg o dafarn yr Heath ar Heol yr Eglwys Newydd, ar hyd Heol Allensbank, Ffordd Ddwyreiniol y Brenin Siôr V heibio i Orsaf Lefel Isaf y Mynydd Bychan gan gyrraedd Heol yr Orsaf ar hyd Crystal Glen, Heol Abergwaun a Heol Fidlas.

Ar ôl gadael y llwybr ag arwyddbyst, parhewch tua’r dwyrain ar Heol yr Orsaf, sy’n troi yn Heol Llys-faen. Ewch heibio i Heol South Rise a chymerwch y troad nesaf ar y dde i mewn i safle Llys-faen a Llanisien.

Mae digonedd o le i barcio beics ger y ganolfan ymwelwyr gyda storfeydd wrth y tair mynedfa i gerddwyr hefyd (gweler uchod).

• Beicio yng Nghaerdydd •

Hysbysiad

Ni chaniateir beicio yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien oherwydd bod y llwybrau cerdded cul o amgylch y cronfeydd dŵr yn anaddas i gerddwyr a beicwyr eu rhannu.

Gan fod gan y safle statws SoDdGA, cafwyd caniatâd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer llwybrau cerdded 2 fetr o led yn unig, i leihau cymaint â phosibl yr effaith ar ffwng cap-cwyr. Yn anffodus, nid yw’r llwybr cerdded 2m o led yn caniatáu i feiciau basio yn ddiogel. Y lleiafswm a argymhellir ar gyfer lled llwybr dwyffordd a rennir yw 3m.

Rydym wedi darparu mannau parcio beiciau wrth bob mynedfa i’r safle ac mae croeso i feicwyr ddod oddi ar eu beiciau a cherdded gyda nhw drwy’r safle.

Ar y Trên


15 munud o Orsaf Canolog Caerdydd + 7 munud o gerdded

Ar Linell Cwm Rhymni (Canol Caerdydd – Caerffili – Bargoed – Rhymni), daliwch y trên i Orsaf Llanisien. Ar ôl dod oddi ar y trên, cerddwch tua’r de i gyffordd Heol yr Orsaf, trowch i’r chwith a dilynwch Heol yr Orsaf nes iddi droi’n Heol Llys-faen. Cerddwch heibio i gyffordd South Rise a chymerwch y troad nesaf ar y dde i safle Llys-faen a Llanisien.

• Amserau’r Trenau •

Ar y Bws


O Ganol y Ddinas

25 munud + 15 munud o gerdded

Daliwch fws Rhif 28/28A/28B o Heol Pont yr Aes ac arhoswch ar y bws nes cyrraedd safle Banc y NatWest, wrth ymyl Llyfrgell Llanisien.

Oddi yma, cerddwch tua’r dwyrain ar Heol yr Orsaf, sy’n troi yn Heol Llys-faen. Ewch heibio i Heol South Rise a chymerwch y troad nesaf ar y dde i safle Llys-faen a Llanisien.

• Llwybr 28 •

O Ganol y Ddinas

45 munud + 2 munud o gerdded

Daliwch fws Rhif 51 o Heol y Brodyr Llwydion yng Nghaerdydd i Bentref Cyncoed. Dilynwch Heol Rhydypennau tua’r de-orllewin o’r gylchfan. Mae’r fynedfa i gerddwyr tua 475 llath / 145 metr i ffwrdd ar y dde.

• LLWYBR 51 •

O Ganol y Ddinas

15 munud + 2 munud o gerdded

Daliwch fws Rhif 52 o Heol y Tollty JG i Bentref Cyncoed. Dilynwch Heol Rhydypennau tua’r de-orllewin o’r gylchfan. Mae’r fynedfa i gerddwyr tua 475 llath / 145 metr i ffwrdd ar y dde

• LLWYBR 52 •

O Ganol y Ddinas

30 munud + 2 munud o gerdded

Daliwch fws Rhif 53 o Heol y Brodyr Llwydion yng Nghaerdydd. Ym Mhentref Cyncoed, dilynwch Heol Rhydypennau. Mae’r fynedfa i gerddwyr tua 125 llath / 115 metr i ffwrdd ar y dde

• LLWYBR 53 •

Mewn Car


Rydyn ni’n annog ymwelwyr sy’n teithio mewn car o’r tu hwnt i Gaerdydd i barcio yng nghanol y ddinas a theithio i’r safle mewn cludiant cyhoeddus neu ar gefn beic lle bo modd.

Wrth yrru, y ffordd orau o gyrraedd Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yw defnyddio’r M4. Gadewch yr M4 wrth gyffordd 30 gan ymuno â Ffordd Gyswllt Pentwyn. Wrth y gylchfan, cymrwch y trydydd troad i Heol Pontprennau. Arhoswch ar Heol Pontprennau nes cyrraedd cyffordd y gylchfan â Heol Glandulais, cymerwch y trydydd droad i ddilyn y B4562. Arhoswch ar y B4562 nes cyrraedd y troad (gan ddilyn yr arwyddion).

Croeso i yrwyr Anabl (Bathodyn Glas) ddefnyddio’r mannau parcio pwrpasol y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr. Gall gyrwyr ceir trydan barcio yn un o’r saith man parcio a gwefru eu ceir. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â pharcio yn y strydoedd preswyl cyfagos.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU