Ffeindiwch eich

Dŵr Cymru

yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Iechyd, Lles a Hamdden


Mae nifer gynyddol o Anturiaethau eraill Dŵr Cymru i’w cael ar draws Cymru.

Mae pob un ym mherchnogaeth ac yng ngofal Dŵr Cymru i chi eu mwynhau. Maen nhw’n hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden, sy’n eich ailgysylltu â byd natur a’r dŵr. Mae’r rhain yn rhai o’r lleoliadau mwyaf bendigedig, maen nhw’n cynnig mynediad am ddim ac yn agored trwy gydol y flwyddyn.

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru nesaf.

Atyniadau Ymwelwyr


Mae Dŵr Cymru’n gweithredu 91 cronfa ddŵr o bob maint, o 2 i 1,026 erw. Mae’r rhain yn cynnwys portffolio o Atyniadau Ymwelwyr o’r enw ‘Anturiaethau Dŵr Cymru’. Hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden ydyn nhw. Maen nhw’n ailgysylltu pobl â dŵr a’r amgylchedd wrth gynnal, amddiffyn a chyfoethogi gwerth ecolegol pob safle.

Dŵr Cymru yw’r mwyaf ond pump o ddeg cwmni dŵr a charthffosiaeth rheoledig Cymru a Lloegr. ‘Cwmni nid-er-elw’ yw Dŵr Cymru sy’n golygu nad oes unrhyw gyfranddeiliaid ganddo. Felly mae’r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi yn y busnes er budd y cwsmeriaid.

Cronfa Ddŵr Llandegfedd

Coed y Paen, Pont-y-Pŵl, Sir Fynwy, NP4 0SY

Wrth galon prydferthwch Dyffryn Gwy, cwta 20 milltir o Gaerdydd, Llyn Llandegfedd yw’r lle delfrydol i fwynhau chwaraeon dŵr, pysgota, cerdded, gwylio bywyd gwyllt a chael picnic. Y lle delfrydol i fynd â’ch ci am dro am fod croeso i gŵn fwynhau’r golygfeydd bendigedig o falconi’r bwyty neu orffwys eu pawennau yn y Caffi Coffi Cyflym.

Llyn Llys-y-frân

Heol Clarbeston, Sir Benfro SA63 4RR

Mae Llyn Llys-y-Frân yn cynnig dros 350 erw i ymwelwyr eu crwydro ar droed wrth fynd â’u cŵn am dro, ar gefn beic neu allan ar y dŵr. Mae’r safle’n agored trwy gydol y flwyddyn ac mae’n cynnig mynediad am ddim. Mae’r safle’n cynnig canolfan ymwelwyr a chaffi sydd wedi cael eu hailwampio, canolfan gweithgareddau awyr agored newydd sbon, llwybrau beicio sy’n igam-ogamu trwy’r goedwig a thrac sgiliau pympio newydd. Mae cawodydd, cyfleusterau newid ac ystafelloedd cyfarfod â golygfeydd bendigedig ar gael ar y safle hefyd.

Llyn Brenig

Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Safle gwirioneddol arbennig â choedwig a physgodfa frithyll, cyfleusterau llogi beics, maes chwarae antur, canolfan ymwelwyr a chaffi â golygfeydd di-ben-draw o’r balconi. Mae Llyn Brenig yn gartref i weilch y dŵr prin sy’n nythu ar y safle rhwng Ebrill a diwedd Awst. Gyda 23km o lannau’n ymestyn o gwmpas un o ddyfroedd mewndirol mwyaf Cymru, hwn yw un o bysgodfeydd pen-dŵr gorau’r DU.

Cwm Elan

Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5HP

Wrth galon Mynyddoedd Cambria, mae prydferthwch Cwm Elan yn ymestyn dros 72 milltir sgwâr o olygfeydd godidog. Mae’r dirwedd naturiol, sy’n gartref i fwrlwm o blanhigion a bywyd gwyllt hyd yn oed yn fwy arbennig diolch i’w argaeau o Oes Fictoria, y cronfeydd dŵr a’r Ganolfan Ymwelwyr groesawgar. Fel Parc Awyr Dywyll Rhyngwladool, mae prydferthwhc naturiol Cwm Elan yn disgleirio ddydd a nos.

Partneriaethau eraill Dŵr Cymru


Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag amryw o gymunedau a sefydliadau gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i greu hybiau ar gyfer hamdden, iechyd a lles. Gan gyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac ‘adferiad gwyrdd’ yng Nghymru.

Cronfeydd Dŵr Cwm Lliedi

Llanelli, Sir Gâr. SA14 8BT

Lleolir Cronfeydd Dŵr Cwm Lliedi ar gyfrion Llanelli yn Sir Gâr, ac maen nhw’n lle prydferth a phoblogaidd. Mae Cyngor Gwledig Llanelli wedi mabwysiadu’r safle’n ddiweddar yn rhan o gynllun mabwysiadu cymunedol arloesol.

Cronfeydd Dŵr Lliw

Ger y Felindre, Abertawe SA5 7NH

Mae Cronfeydd Dŵr Lliw yn safle o brydferthwch naturiol eithriadol ac yn rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd, un o’r ardalodd tirwedd o gymeriad arbennig sy’n diffinio Cymru. Mae caffi, siop fach a thoiledau ar y safle.

Llyn Alaw

Llantrisant, Caergybi. LL65 4TW

Llyn Alaw yw llyn dŵr croyw mwyaf Môn. Mae’r safle o ddiddordeb arbennig i adaryddwyr ac mae’n SoDdGA am yr adar sy’n treulio’r gaeaf yno, corhwyaid, hwyaid llydanbog a’r elyrch gwyllt.

Amgueddfa Gweithfeydd Dŵr Henffordd

Broomy Hill, Henffordd, Sir Henffordd, HR4 0LJ

Casgliad ehangaf y DU o bympiau ac injanau gweithredol o bob rhan o Sir Henffordd, y siroedd cyfagos a Chymru, yr enghreifftiau gweithredol olaf o’u math yw’r rhan fwyaf ohonynt.

Llyn Brianne

Ger Llanymddyfri, SA20 0PG

Mae Llyn Brianne’n un o naw Safle Darganfod Awyr Dywyll o Safon Llwybr Llaethog ym Mynyddoedd Cambria, ac mae awyr y nos yno gyda’r mwyaf tywyll yn Ewrop.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU