Natur, Lles a

Hamdden

yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Am Gronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien


Hafan o lonyddwch gwyrdd yng ngogledd Caerdydd…

Mae ein canolfan ymwelwyr newydd sbon yn cynnig adnodd hamdden a chymunedol newydd gyda chaffi, hyb gweithgareddau a chyfleusterau cynadledda. Mae gennym dŷ crwn Cymreig o adeiladwaith traddodiadol ar gyfer ymweliadau addysgol hefyd.

Mae’r atyniadau eraill yn cynnwys llwybrau cylchol o amgylch y cronfeydd, cuddfannau adarydda hygyrch, ardaloedd cadwraeth, ardal addysg awyr agored a llwybr natur.

Ein Stori


Cymrodd Dŵr Cymru awenau cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien yn 2016 – a daethom yn warcheidwaid hanes a threftadaeth hynod y safle.

Adeiladwyd y tirnod hwn ddiwedd y 19eg ganrif yn Oes Fictoria. Mae’n ymestyn dros 110 erw o dir gwyrdd a glas ac mae’n gartref i gyfoeth o fflora a ffawna – yn werddon o heddwch ond ychydig filltiroedd o ganol dinas Caerdydd.

Dynodwyd Cronfa Ddŵr Llys-faen yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) oherwydd yr adar sy’n dod i dreulio’r gaeaf yma; a dynodwyd argloddiau’r ddwy gronfa’n SoDdGA am eu ffwng cap cwyr. Dynodwyd llawer o’r glaswelltir a’r coetiroedd prysgwydd y tu hwnt i’r SoDdGA yn Safleoedd o Bwys er Cadwraeth Natur (SoBeC).

Wrth werthfawrogi pwysigrwydd ecolegol y safle, rydyn ni wedi sylweddoli potensial y safle fel hyb ar gyfer hamdden, iechyd a llesiant hefyd. Rydyn ni wedi ymdrechu i greu ardal yn ein prifddinas fywiog lle gall pobl ymgolli yn y dŵr a’n hamgylchedd prydferth. Ein nod yw sicrhau cymaint o fynediad i’r cyhoedd â phosibl wrth amddiffyn a chyfoethogi ecoleg y safle.

Cyflawnwyd ailddatblygiad y safle mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid ac ar sail adborth y gymuned leol.

Nid-er-elw


Cwmni dŵr nid-er-elw yw Dŵr Cymru Welsh Water. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob ceiniog yn mynd ar gadw biliau’n isel ac ar ofalu am eich dŵr a’ch amgylchedd prydferth – nawr ac am flynyddoedd i ddod.

R’yn ni’n credu ei bod hi’n ffordd well o lawer o wneud pethau.

Uchafbwyntiau Eraill

Llogi Ystafelloedd

Bwciwch eich digwyddiad neu’ch cyfarfod busnes gyda ni a manteisio ar ddefnydd unigryw o gyfleusterau hollol fodern, wi-fi am ddim ac arlwyaeth ar y safle…

• AM FANYLION •

Y Caffi

Mwynhewch ddiod braf, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol flasus yng Nghaffi ein Canolfan Ymwelwyr. Mae croeso cynnes yn eich disgwyl chi…

• AM FANYLION •

Digwyddiadau

Dathliadau tymhorol, teithiau cerdded, llwybrau bywyd gwyllt – mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn hyrwyddo ac yn cynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn…

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU