Adfer y Cronfeydd Dŵr

Dechrau Newydd

Cyfoethogi’r Safle

Cronfeydd dŵr eiconaidd Caerdydd

Gan Dŵr Cymru

Adfer ac Ailddatblygu


Mae Dŵr Cymru wedi adfer, ailddatblygu ac ailagor Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien i’r cyhoedd gyda phwyslais ar weithgareddau hamdden a chynnal bioamrywiaeth.

Mae adfer y cronfeydd a’u dychwelyd i ddefnydd gweithredol fel y gellir eu mwynhau am ddegawdau i ddod wedi bod yn gyfle unigryw.

Mae ecolegwyr wedi goruchwylio pob cam o’r gwaith yma er mwyn lleihau effaith y datblygiad ac amddiffyn yr holl fywyd gwyllt eiconaidd – o’r ffwng cap cwyr i’r adar sy’n treulio’r gaeaf yma.

Y Gwaith Allweddol a gyflawnwyd gan Ddŵr Cymru


Clirio llystyfiant o’r ddwy gronfa

Trwsio’r wyneb cerrig y tu fewn i wal yr argae yng nghronfa ddŵr Llanisien

Trwsio ac adnewyddu’r falfiau a’r pibellau sy’n angenrheidiol i weithredu’r cronfeydd yn ddiogel

Adfer y ffens o amgylch y safle

Draenio cronfa ddŵr Llanisien er mwyn ei harchwilio’n fanwl cyn ei hadlenwi’n ddiogel

Cyflwyno trefn lladd gwaith newydd ar gyfer argloddiau’r cronfeydd er mwyn cyfoethogi’r glaswelltir ar gyfer y ffwng cap cwyr.

Ffurfio Cyfeillion Cronfeydd Dŵr Caerdydd

Cydweithio


Yn ogystal â buddsoddiad Dŵr Cymru yn yr amwynderau newydd i ymwelwyr, bu adferiad ac ailddatblygiad Llys-faen a Llanisien yn bosibl diolch i’r prosiectau a ariennir a’r gwaith ar y cyd â’r partneriaid cenedlaethol, rhanbarthol a lleol canlynol.


Y Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW)

Mae’r prosiect yma wedi cynnig gweithgareddau er lles iechyd pobl sy’n helpu i gyfoethogi amgylchedd a bioamrywiaeth y safle hefyd. Mae hyn yn cynnwys llwybrau newydd, cuddfannau adarydda, cysylltiadau â’r gymuned a chyfleoedd presgripsiynu cymdeithasol.

Llywodraeth Cymru Welsh Government Logo
Cardiff Council Logo
Cardiff and Vale University Health Board Logo
Logo of Reservoir Action Group
Welsh Water Logo

Y Cynllun Coedwigoedd Cymunedol

Cafodd Coedwig Gwern-y-Bendy a rhan o Goedwigoedd Rhyd-y-Pennau eu hadfer a’u cyfoethogi fel y gallant lewyrchu am ddegawdau i ddod.

Cronfa Dreftadaeth Heritage Fund logo
Llywodraeth Cymru Welsh Government Logo
Friends of Cardiff Reservoirs Logo
Dwr Cymru Welsh Water logo

Cydweithwyr a Chyfranwyr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru

Cyngor Caerdydd

ACT

Y Grŵp Gweithredu dros y Gronfa

Cyfeillion Cronfeydd Dŵr Caerdydd

Cyfeillion Cronfeydd Dŵr Caerdydd

Down To Earth

Grŵp Ffwng Morgannwg

Y Gymdeithas Waliau Sychion

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Cysylltu Cymunedau ac Addysg

Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Pobl a Lleoedd

WI Rhiwbina Nos

Ysgol Gynradd Rhydypennau

Ysgol Gynradd Ton yr Ywen

Ysgol Gynradd y Dderwen

Ysgol Y Wern

Ysgol Gynradd Gatholig Crist y Brenin

Uchafbwyntiau Eraill

Hanes

Dysgwch pryd cafodd y cronfeydd dŵr eu hadeiladu a pham. Beth oedd Cynllun Taf Fawr a pham cafodd y cronfeydd eu dadgomisiynu?

• AM FANYLION •

Hyb Lles

Llwybrau natur, grŵp Cyfeillion, rhaglen cysylltu’r gymuned a chyfleoedd presgripsiynau cymdeithasol ar gyfer cyfleoedd iechyd a lles yng Nghaerdydd.

• AM FANYLION •

Addysg

Oeddech chi’n gwybod fod yna dŷ crwn Cymreig pwrpasol ar y safle yn rhan o’n darpariaeth addysg helaeth yng Nghronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien?

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU